Left Banner

 • FEC XPPC PP-9745

Left Banner

 • Epson TM-m30II

PATVIRTINTA

UAB "BHD" direktoriaus

įsakymu Nr. ____

 

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

Duomenų valdytojas

UAB "BHD", juridinio asmens kodas 300007649, adresas J. Dobkevičiaus g. 7, Vilnius, telefono numeris +370 5 2306148, elektroninio pašto adresas [email protected], interneto svetainė https://www.bhdpos.lt.
 
 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kuri pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus laikoma asmens duomenimis.
1.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
1.3. Bendrovė – UAB "BHD", juridinio asmens kodas 300007649, adresas J. Dobkevičiaus g. 7, Vilnius.
1.4. Bendrovės klientas – Svetainėje Bendrovės teikiamas prekes ir paslaugas užsakantis ar ketinantis užsakyti fizinis ar juridinis asmuo.
1.5. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.
1.6. Duomenų gavėjas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
1.7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
1.8. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti (Bendrovės klientai fiziniai asmenys ar Bendrovės klientų juridinių asmenų atstovai, kiti Svetainės lankytojai).
1.9. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas.
1.10. Paskyra – Bendrovės kliento registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.
1.11. Paslaugų teikėjai – pagal individualios veiklos pažymas arba autorines ar paslaugų sutartis dirbantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie teikia Bendrovei paslaugas ar prekes.
1.12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.
1.13. Slapukai – tai nedideli tekstiniai elementai, įrašomi įrenginyje apsilankius Svetainėje, kurie leidžia Svetainei kurį laiką prisiminti informaciją apie naršymą Svetainėje ir atpažinti Svetainės lankytoją apsilankius kitą kartą.
1.14. Slaptažodis – Bendrovės kliento sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
1.15. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
1.16. Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis https://www.bhdpos.lt.
1.17. Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
1.18. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų, turinčių su Bendrove dalykinius santykius, asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse, kurios sudaromos su Bendrove.
2.2. Prieš pradedant dalykinius santykius su Bendrove, rekomenduojama atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
2.3. Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės vidaus teisės aktai.
 
 1. PASKYROS ADMINISTRAVIMAS
3.1. Bendrovės klientas gali atlikti pirkimo veiksmus tik prisiregistravęs prie Svetainės. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti informaciją, nurodytą Privatumo politikos 5.3. punkte, bei sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu Bendrovės klientui sukuriama Paskyra. Bendrovės klientas pats suveda savo duomenis Svetainėje, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą.
3.2. Bendrovės klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Svetainės Slaptažodį ir kitus prisijungimo duomenis.
3.3. Paskyrą turintis Bendrovės klientas, prisijungęs prie Paskyros, gali bet kuriuo metu:
3.3.1. koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis;
3.3.2. ištrinti/pašalinti visus savo asmens duomenis.
 
 1. Asmens duomenų tvarkymo principai
4.1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo duomenų subjekto užsakomų prekių ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia duomenų subjektas, kai užsako prekes ir (ar) naudojasi paslaugomis bei lankosi Svetainėje.
4.2. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
4.3. Duomenų subjektas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju iš dalies ar visiškai negalės užmegzti dalykinių santykių su Bendrove.
 
 1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tikslai, pagrindas
5.1. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui. Bendrovė tvarko asmens duomenis Bendrovės prekių ir paslaugų pardavimo, užklausų administravimo, statistikos, žinomumo skatinimo, tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo) ir kitais šioje Privatumo politikoje bei Bendrovės vidaus teisės aktuose nurodytais tikslais.
5.2. Asmens duomenys Bendrovėje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei Duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Privatumo politikoje nustatytais terminais. Konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai yra ar gali būti nurodyti Privatumo politikoje ir/ar Bendrovės vidaus teisės aktuose.
5.3. Bendrovės klientų asmens duomenys tvarkomi pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutarties vykdymo (įskaitant komunikaciją su klientu) tikslais, asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sudarytos sutarties vykdymas. Šiuo tikslu Bendrovė renka šiuos klientų asmens duomenis: duomenų subjekto vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pristatymo adresą, jeigu klientas – juridinis asmuo: atstovo vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pristatymo adresą bei kitą informaciją, kurią Bendrovei pateikia klientas siekdamas pirkti prekes ar gauti paslaugas. Duomenys tvarkomi tol, kol tinkamu įvykdymu pasibaigia su Bendrovės klientu sudaryta sutartis; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.
5.4. Bendrovėje taip pat tvarkomi potencialių klientų asmens duomenys, jiems kreipiantis į Bendrovę pildant Svetainėje esančią užklausos formą, sukūrus Paskyrą ar kreipiantis elektroniniu paštu ar telefonu. Potencialių klientų asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslą suteikti preliminarią konsultaciją bei pasiūlyti Bendrovės prekes ir paslaugas. Potencialių klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Svetainėje esančioje užklausos formoje renkamas vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, taip pat kita informacija, kurią pateikia potencialus klientas užklausos formoje. Potencialiems klientams registruojant Paskyrą, Bendrovė renka asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 5.3. punkte.Potencialiems klientams kreipiantis elektroniniu paštu ar telefonu, Bendrovė taip pat gali tvarkyti ir kitus potencialių klientų asmens duomenis. Duomenys šiuo pagrindu tvarkomi tol, kol su klientu pasirašoma sutartis (po to asmens duomenys tvarkomi remiantis Privatumo politikos 5.3 punktu) arba potencialus klientas atsisako sudaryti sutartį; po to duomenys saugomi 5 (penkis) metus siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
5.5. Svetainėje Bendrovė pateikia informaciją apie slapukus (slapukų pagalba ketinamus rinkti asmens duomenis ir surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informacija apie tai, kad naudotojas bet kada savo sutikimą dėl slapukų įrašymo gali atšaukti, kai slapukai įrašomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu). Bendrovė sudaro galimybę sutikti dėl slapukų įrašymo į Svetainės lankytojo galinį įrenginį, kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai. Būtinieji slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu. Slapukai naudojami Svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais. Informacija dėl slapukų naudojimo turi būti suteikta ir sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t. y. privalo būti išankstinis sutikimas dėl slapuko naudojimo. Tuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą gauti nereikia. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu. [A1] 
5.6. Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, Svetainės naršymo istorija ir data. Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google.org serveriuose. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Jeigu duomenų subjektas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.google.com/privacy_ads.html.[A2] 
5.7. Tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo) tikslais Bendrovė tvarko asmens duomenis sutikimo pagrindu. Bendrovė tvarko šiuos duomenis: duomenų subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenys tvarkomi nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 (penkis) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus. [A3] 
5.8. Bendrovės žinomumo skatinimo tikslais, teisėto intereso pagrindu, Bendrovė valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kuriose tvarkomi šie asmens duomenys: duomenų subjekto profilis ir kita informacija, tokia, kaip Bendrovės profilio peržiūrėjimo data, komentarai, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimai. Nors Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, informaciją, kurią duomenų subjektas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimus, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama duomenų subjektui apsilankius Bendrovės profiliuose (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį duomenų subjektas mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendrauja, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendrauja, aktyvumą socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie naudojamą galinį įrenginį. Socialinių tinklų valdytojų privatumo politikos skelbiamos: https://www.facebook.com/policy.php; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; https://twitter.com/en/privacy. [A4] 
5.9. Prekių atsiėmimo metu Bendrovei ar siuntų pristatymo tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Bendrovės kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
5.10. Bendrovės klientas iš anksto sutinka, kad jo asmens duomenis Bendrovė turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Svetainėje vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Bendrovės kliento pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Bendrovės klientu, ar jeigu Bendrovė yra pastebėjęs atitinkamo Bendrovės kliento padarytus pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
5.11. Administruodama Svetainę ir diagnozuodama galimus sutrikimus Bendrovė gali naudoti Bendrovės klientų ir kitų Svetainės lankytojų IP adresus.
5.12. Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir vidaus teisės aktų.
 
 1. Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams. duomenų valdytojai ir tvarkytojai
6.1. Bendrovė tvarkomų asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus:
6.1.1. jei yra Bendrovės kliento  sutikimas duomenų atskleidimui;
6.1.2. teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
6.1.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
6.2. Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterines, serverių nuomos, siuntų pristatymo, naujienlaiškių siuntimo ir kitas paslaugas, taip pat prekių tiekėjai.
6.3. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Bendrovė siekia užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
6.4. Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu, su asmens duomenų valdytojų suderintu, būdu.
 
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
7.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Reglamente nustatytais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais, įskaitant teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo; tikslo apribojimo; duomenų kiekio mažinimo; tikslumo; saugojimo trukmės apribojimo; vientisumo ir konfidencialumo; atskaitomybės principais.
7.2. Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.
 
 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
8.1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
8.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;
8.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
8.1.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
8.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
8.1.5. reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
8.1.6. reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
8.1.7. reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutartiespagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
8.1.8. teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;
8.1.9. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
8.1.10. teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
8.1.11. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8.2. Duomenų subjektas, kreipdamasis į Bendrovę turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar notariškai patvirtintą jo kopiją, o kreipiantis elektroninių ryšių priemonėmis, patvirtinti savo tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, kaip tai numatyta teisės aktuose.
8.3. Svetainėje sudaromos sąlygos Bendrovės klientams, prisijungus prie Paskyros, susipažinti su duomenimis, pakeisti ar ištrinti asmens duomenis, šiuo atveju duomenų subjektas identifikuojamas pagal Slaptažodį ir kitus prisijungimo duomenis.
8.4. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
8.5. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
8.6. Bendrovė gavusi prašymą pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei duomenų subjektas kreipiasi nesilaikydamas Privatumo politikoje nustatytos tvarkos, duomenų subjektas informuojamas apie trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo. Duomenų subjekto prašymas nenagrinėjamas, jei duomenų subjektas neištaiso nurodytų trūkumų ar neinformuoja Bendrovės apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių duomenų subjektas negali pašalinti nurodytų trūkumų, Bendrovė jas įvertinusi, gali priimti duomenų subjekto prašymą ir jį nagrinėti.
8.7. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.
8.8. Bendrovės veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat kompetentingam teismui.
8.9. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.
8.10. Duomenų subjektai pateikti prašymą gali šiais būdais: el.paštu [email protected], arba atvykus į biurą adresu J. Dobkevičiaus g. 7, Vilnius.
 
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Privatumo politikoje pateikiamos nuorodos į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius ir ten esančias privatumo nuostatas. Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių ir privatumo nuostatų turinį bei atitiktį teisės aktams, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Svetainės lankytojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio privatumo nuostatomis.
9.2. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.3. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.
9.4. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Su Privatumo politika Svetainėje galima susipažinti bet kuriuo metu. Bendrovė gali bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti Bendrovės Privatumo politiką.